KARAİSALI´DA BİR MODEL DENEMESİ
“KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI DESTEKLEME PROJESİ”
Tarih: 29.7.2016 15:01:17 / 793okunma / 0yorum
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!

“KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI DESTEKLEME PROJESİ”

PROJE GEREKÇESİ

Bu proje, Karaisalı Stratejik Yol Haritası Eylem Planı´nın “Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Stratejik Müdahale Alanı” ve Çukurova Kalkınma Ajansı Çukurova Bölge Planı ile doğrudan ilgilidir.

2015 yılının ilk yarısında uygulanan, Karaisalı Kırsalında Kalkınma Planlamasına Esas Potansiyel ve Dinamiklerin Belirlenmesi ve Stratejik Yol Haritası Çıkartılması Projesi çalışmaları esnasında Karaisalı kırsalında yaşayanların temel uğraşlarının hayvancılık, bitkisel üretim ve orman işçiliği olduğu anlaşılmıştır.

2014 yıl sonu kayıtlarına göre ilçede 9.673 adet büyük baş ve 91.891 adet küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. Küçükbaş hayvanın da 34.810 adedi koyun, 57.081 adedi keçidir. Yine bu çalışmada yapılan hesaplamalara göre Karaisalı kırsalında koyundan elde edilen toplam yıllık hasıla brüt 5.269.000 (beş milyon iki yüz altmış dokuz bin) TL, keçiden elde edilen toplam yıllık hasıla ise brüt 13.003.000 (on üç milyon, üç bin) TL düzeyindedir.

Proje kapsamında yapılan “Hane Halkı Aylık Gelir Düzeyi Araştırması”nda hanelerin %23´ünün gelirin 550 TL´nin altında kaldığı; 551 – 1.100 TL arası gelire sahip olan hanelerin toplamın %40´ı olduğu, hanelerin %22´sinin 1.101 ila 2.450 TL arası gelir elde ettiği; ankete katılanların %12´si cevap vermekten kaçınırken hanelerin sadece %3´ünün 2.451 TL ve üzeri gelir elde ettikleri görülmüştür. Bu rakamlardan, ilçede yaşayan nüfusun 2/3´ünün asgari ücret seviyesinde ve asgari ücretin altında aylık gelire sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer yandan, yine bu çalışmada ilçedeki toplam nüfusun %4.8´inin yaşlılık ve engelli aylığı aldığı; ilçe genelinde %7,5 oranında olan yeşil kartlı vatandaş (geliri asgari ücretin 1/3´ü ve daha altında olanlar) sayısının, kırsalda %12 oranına ulaştığı görülmektedir. Aynı oran Çukurova Kalkınma Ajansı Çukurova Bölge Planı´ndaki analizlerde, 2012 yılı için, %15,35 - %25.09 olarak verilmiştir. (Bakınız: Sayfa 124) Bu da ilçe kırsalındaki yoksulluk düzeyinin vahameti hakkında bir fikir verebilir.

Öte yandan son otuz yıllık hükümet politikaları ile orman düşmanı gösterilen ve gerçekten “günah keçisi” yapılan, “keçi yetiştiriciliği” geçmişteki hayvan miktarının %15´i-20´si seviyelerine gerilediği halde, mevcut varlığının 60.000´ler seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

Bir başka ilginç durumun da, ilçe sınırları içerisindeki toplam 784.743 da. orman alanının %50´si (388.515 da.) “otlatmaya uygun ve otlatmaya açık” iken, bu durumun kırsal hanelerin bilgisi dışında olduğudur. Vatandaşın gözünde yıllardır uygulana gelmekte olan “otlatma yasağı” halen devam etmekte; ilgili kurum ise bu konuda halkı aydınlatıcı bir bilgilendirmeden kaçınmaktadır.

Geviş getiren hayvanların midesi yani “rumen”, şahane bir “aygıt”tır. İnsan gıdası olmayan doğadaki otu, çalı çırpıyı, dikeni, kuru otu, yeşil ağaç dallarını, kabuklarını ve benzerlerini ete ve süte dönüştürerek insanlığın emrine sunmaktadır.  İlçemizde yeterli mera alanı bulunmamakla birlikte, keçi otlatılmasına yeterli ormanlık ve çalılık alanımız fazlasıyla vardır. Yapılan hesaplamalarda ilçede 300.000 baş keçiye yeterli otlatma alanı bulunmaktadır.

Karaisalı Kırsalında Kalkınma Planlamasına Esas Potansiyel ve Dinamiklerin Belirlenmesi ve Stratejik Yol Haritası Çıkartılması Projesi Sonuç Raporu´nda ilçe kırsalında yaşayan halkın gelirlerinde kısmi iyileştirme sağlayabilmek için “koyun ve keçi yetiştiriciliğinin desteklenmesi” bir stratejik eylem olarak önerilmiştir.

PROJE AYRINTILARI

2015 yılı içerisinde Karaisalı Kalkınma, Yardımlaşma ve Girişimciliği Destekleme Derneği´nce hazırlanan ve birinci yılda 2.000.000 (iki milyon) TL maliyeti bulunan “Karaisalı Kırsalında Yoksulluğu Azaltmaya Yönelik, Kadına Pozitif Ayrımcı Bir Yaklaşımla Koyun ve Keçi Destekleme Projesi”, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.07.2015 tarihli 227 sayılı; Karaisalı Belediye Meclisinin 07.08.2015 tarihli ve 64 sayılı kararlarıyla kabul edilerek finansmanı sağlanmış, uygulamaya konulmuştur.

Uygulamaya yönelik olarak T.C. Ziraat Bankası ile 04.05.2015 tarihinde, Karaisalı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile 12.08.2015 tarihinde İşbirliği Protokolleri imzalanmış ve proje uygulamasına başlanmıştır. Projeye,  duyuruda belirtilen başvuru süresi içinde 302 adet  başvuru yapılmış, hak sahibi üreticilerin belirlenmesine yönelik yerinde inceleme, beyanları doğrulama ve puanlama çalışmaları devam etmektedir.

Proje ile birinci yılda 86 aileye toplam 2.236 adet koyun-keçi dağıtılması; oluşturulacak bir teknik destek ekibi eliyle sürekli yayım ve sağlık destek çalışması yapılması; melezleme programı, kaba yem üretimi ve barınak iyileştirme destekleriyle üretimde verimin artırılması planlanmıştır. Projede hayvan dağıtımı beş yıl devam edecek ve beş yılın sonunda 10.000 adet küçükbaş hayvan edindirilecektir.

Proje Belediye Başkan Yardımcısı başkanlığında, proje ekibi yöneticisi ve üreticiler arasından seçimle belirlenen üç üreticinin katılımı ile oluşacak beş kişilik Proje Kurulu eliyle yürütülecektir.

İkinci yıldan itibaren projeye dahil edilecek bir keçi sütü işleme tesisinde “kavsara peyniri” üretimi, bu ürünün yasal korumaya alınması maksadıyla Coğrafi İşaret Mekanizması´na kaydının sağlanması ve pazarlamada yenilikçi bir yaklaşımla, ulusal bir gıda toptancısı kuruluşun (Metro Toptancı Market Türkiye) mevcut pazarlama ağı kullanılarak ürün pazarının bölgesel olmaktan çıkarılıp ulusal pazara yaygınlaştırılmasının yolu açılacaktır.

Aynı zamanda, bu projeye paralel şekilde Büyükşehir Belediyesi´nce yapılacak hayvan pazarı ve mezbaha üzerinden “Karaisalı´da Et Pazarı / Et Panayırı Projesi” geliştirilerek uygulanması düşünülmektedir. Adana Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimde bulunulmuştur.

 

PROJENİN FİNANSMAN MODELİ

Projedeki en önemli yenilik finansman yöntemidir. Proje, Karaisalı Belediyesi güvencesi altında T.C. Ziraat Bankası´nca finanse edilecektir. Bu uygulama, yerel ve yeni bir model denemesidir.

Modelde, Karaisalı Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi bütçelerinden proje için ayrılan kaynak, Karaisalı Belediyesi´nce T.C. Ziraat Bankası Karaisalı Şubesi´nde “Kredi Karşılık Fonu” adıyla açılan hesaba aktarılır. Puanlamayla belirlenen üreticilere banka tarafından sübvansiyonlu tarımsal yatırım kredisi kullandırılır. Krediye, Kredi Karşılık Fonu Hesabı üzerine konulan, kredi miktarına yakın bir marj dahilindeki bloke ile Belediye teminat verir. Bu kredi karşılığında Proje Kurulu´nca satın alınan hayvanlardan 25 adet dişi, 1 adet erkek koyun ya da keçi üreticiye teslim edilir. Hayvanların bedeli açılan krediden hayvanın satıcısına ödenir. Kullandırılan kredi bir yılı anapara ödemesiz, altı yıl vadelidir. Üretici ilk yıl herhangi bir ödeme yapmaz. İlk yılın faiz gideri –eğer olursa- Karaisalı Belediyesi´nce üstlenilmiştir. İkinci yıl sonunda, yani kredinin kullandırıldığı tarihten 23-24 ay sonra üretici ilk kredi taksit ödemesi olarak sözleşmede belirtilen nitelikte 6 (altı) adet canlı hayvanı Proje Kurulu´na teslim eder. Ödeme planı 6+6+6+6+8 adet/yıl canlı hayvandır. Proje Kurulu teslim aldığı canlı hayvanları nakde dönüştürerek bankanın vadesi gelen kredi ana para ve faizini öder. Bankanın alacakları bu şekilde ödendiğinde, Kredi Karşılık Fonu üzerindeki bloke azaltılır ve giderek sıfırlanır.

Üretici teslim aldığı 26 adet canlı hayvana karşılık belirlenen ödeme planı uyarınca, altı yılın sonunda toplam 32 adet canlı hayvan teslim edecektir. Görüldüğü üzere Proje “Ayni Kredi ve Ayni Tahsilat” esasına göre yapılanmıştır. Üretici penceresinden bakıldığında “ayın/mal” olarak alınan kredi yine “ayın/mal”  olarak ödenmekte; lira, kuruş, faiz, vade farkı, v.s. sorun olmamaktadır.

Üretici eğer işletme kredisi de kullanırsa, -ki sigorta, yem alımı, barınak iyileştirme gibi giderler için işletme kredisine de ihtiyaç duyulacaktır- bu krediye de belediye teminat verecek ama kredi taksiti dönem sonunda bankaya, proje ekibinin bilgisi altında, üreticinin kendisince ödenecektir.

Belediye verdiği teminat karşılığında üreticiden kredi miktarı ve %50 oranında cezai şart karşılığına yetecek miktarda, müşterek borçlu iki kefil imzası taşıyan bir bono alır.

Görüleceği üzere Belediye kaynağı harcanıp tüketilmemekte aksine Maliye Bakanlığı, Kamu Hazinedarlığı Genel Tebliği´ne uygun şekilde vadeli hesap, döviz hesabı veya yatırım fonu hesabı şeklinde çalıştırılarak nemalandırılmaktadır.

Bu projedeki yeni finansman modeliyle, bölgenin rekabet edebilirliği ve üretim kapasitesi güçlendirilecek, üretim ve iş ortamının desteklenmesine katkıda bulunulacaktır.

Ayni Kredi Nedir?

Yararlanıcının yatırım ve üretim girdilerinin gayri nakdi şekilde ve gelecek ürüne mahsuben proje yönetimi (işletme) tarafından sağlanması, çiftçinin temel finansman ihtiyacının köklü ve sürekli olarak bir problem olmaktan çıkartılmasıdır. Kredi geri ödemeleri ürünle takas edilebilmektedir.

Ayni kredi uygulamasında, kredi ve ürün karşılaştırması, üretici ile birlikte geliştirilen katsayılara endekslenmektedir. Örneğin: Süt sığırcılığında bir çuval (50 Kg) yem, 40 kg. süte; besicilikte bir ton kesif yem 90 Kg. canlı hayvana; arıcılıkta bir adet arılı kovan 20 Kg. bala eşdeğerdir, gibi. …

Uygulama; transfer fiyatları, vade farkları veya faiz oranları gibi konularda köklü bir çözüm getirmenin ötesinde, dini inançlarla yöresel görüş ve geleneklere uyumlu olur; geri ödemelerin emniyetini sağlar, kaynakların daha akılcı kullanımına imkan verir.

 

PROJE AMACI VE HEDEFİ

Proje ile Karaisalı kırsalındaki yoksulluğun giderilmesi, böylece göçün durdurulması amaçlanmıştır.

Başlangıçta Karaisalı Belediyesi sahipliğinde, Karaisalı Kalkınma, Yardımlaşma ve Girişimciliği Destekleme Derneği eliyle yürütülen proje hizmetlerinin ve kurulacak tesislerin mevcut tecrübeli personelle birlikte, orta vadede, üretici ortaklığında kurulacak üretici örgütüne devri hedeflenmektedir.

Projenin başarılı ve Karaisalı´mıza hayırlı olması dileğiyle, esenlikler dilerim.

 

Anahtar Kelimeler: KARAİSALI, MODEL, DENEMESİ
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 1 (12 Nisan 2018 - Perşembe)
SÜLEYMAN SİZSİNİZ (2) (30 Mart 2018 - Cuma)
SÜLEYMAN SİZSİNİZ (1) (25 Mart 2018 - Pazar)
ELVEDA ÖZALP (05 Mart 2018 - Pazartesi)
TELEFONA ÇIKMAYAN İLÇE MÜDÜRÜ (16 Ocak 2018 - Salı)
JANDARMA VE HALKLA İLİŞKİLER (2) (13 Ocak 2018 - Cumartesi)
JANDARMA VE HALKLA İLİŞKİLER (1) (03 Ocak 2018 - Çarşamba)
BİLDİN Mİ IĞDIRLI HASAN ONBAŞIYI (27 Aralık 2017 - Çarşamba)
“AMERİKA İLE SAVAŞA” HAZIR OLMAK (02 Aralık 2017 - Cumartesi)
“BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ” ÜZERİNE (30 Ekim 2017 - Pazartesi)
ARJANTİN´DEN GÖNDERİLEN SİLAHLAR (16 Ekim 2017 - Pazartesi)
K A D I N (2) (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
K A D I N (03 Ekim 2017 - Salı)
ERKEKLİĞİN TAM OLMASI (25 Eylül 2017 - Pazartesi)
TEOG (23 Eylül 2017 - Cumartesi)
MUHTAR GUBALAŞ (17 Eylül 2017 - Pazar)
KUŞKANADI KANIT OLURSA (07 Eylül 2017 - Perşembe)
AĞLAMA KEKO (29 Ağustos 2017 - Salı)
AT BİNİCİSİNE GÖRE KİŞNER (15 Ağustos 2017 - Salı)
ALTINMURT EĞİTİM ARAÇLARI DONATIM MERKEZİ (09 Ağustos 2017 - Çarşamba)
YOK DEVE ! (02 Ağustos 2017 - Çarşamba)
ASRİ HELA (25 Temmuz 2017 - Salı)
GİRİŞİMCİ İDARECİLİK (19 Temmuz 2017 - Çarşamba)
ÖZALP´TE YİRMİ AY (10 Temmuz 2017 - Pazartesi)
SOSYAL SERMAYE (06 Temmuz 2017 - Perşembe)
OLUR MU, OLUR (30 Haziran 2017 - Cuma)
ÖZEL HASTANESİ OLMAYAN ORDU (23 Haziran 2017 - Cuma)
SAHTE DİPLOMA ÇETESİ (14 Haziran 2017 - Çarşamba)
TANRI MİSAFİRİ (07 Haziran 2017 - Çarşamba)
SURİYE, HATAY VE KIBRIS (3) (07 Haziran 2017 - Çarşamba)
ÖĞRETMENEVLERİ (02 Haziran 2017 - Cuma)
SURİYE, HATAY VE KIBRIS (2) (31 Mayıs 2017 - Çarşamba)
SURİYE, HATAY VE KIBRIS (27 Mayıs 2017 - Cumartesi)
İŞ PARAYLA YAPILIR (20 Mayıs 2017 - Cumartesi)
DENİZ BAYKAL (12 Mayıs 2017 - Cuma)
ARSA ÜRETİMİ ÖZALP BOYALDI ÖRNEĞİ (11 Mayıs 2017 - Perşembe)
K E H A N E T (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
BUGÜN ÖĞRETMENLERİN MAAŞ GÜNÜ (26 Nisan 2017 - Çarşamba)
1982 ANAYASA REFERANDUMU (19 Nisan 2017 - Çarşamba)
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK (3) (13 Nisan 2017 - Perşembe)
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK (2) (12 Nisan 2017 - Çarşamba)
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK (1) (11 Nisan 2017 - Salı)
MİLLİYETÇİLİK ÜLKÜCÜLÜK (09 Nisan 2017 - Pazar)
VALİLİK LOGOSU (06 Nisan 2017 - Perşembe)
BÖYLE Mİ OLMALIYDI ? (30 Mart 2017 - Perşembe)
PUTLAR VE İNSANLAR (29 Mart 2017 - Çarşamba)
KÖMÜR TAŞIMA VE DAĞITIM İHALESİ (23 Mart 2017 - Perşembe)
TACİZ Mİ, İFTİRA MI? (19 Mart 2017 - Pazar)
TACİZ Mİ, İFTİRA MI? (19 Mart 2017 - Pazar)
EĞRİYE EĞRİ DİYEBİLMEK (15 Mart 2017 - Çarşamba)
ATAMA YETKİSİ CUMHURBAŞKANINDA OLMALIDIR (11 Mart 2017 - Cumartesi)
TURAN KÖY (05 Mart 2017 - Pazar)
HAKİM HASAN BEY (22 Şubat 2017 - Çarşamba)
İFTİRA ATIYOR, HAKARET EDİYORSUNUZ! (20 Şubat 2017 - Pazartesi)
APAÇİLERİN YOLU (19 Şubat 2017 - Pazar)
SÜRGÜN (05 Şubat 2017 - Pazar)
KARLA MÜCADELE (15 Ocak 2017 - Pazar)
ALMAN FÜHRERİ HİTLER (03 Ocak 2017 - Salı)
Ç İ N Ç İ N (26 Aralık 2016 - Pazartesi)
BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEZ! (15 Aralık 2016 - Perşembe)
ALADAĞ KKKKK (02 Aralık 2016 - Cuma)
SAKINCALI ÖĞRETMEN (2) (24 Kasım 2016 - Perşembe)
SAKINCALI ÖĞRETMEN (1) (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
KIZILDAĞ 1986 (11 Kasım 2016 - Cuma)
MEYVELİ AĞAÇ (04 Kasım 2016 - Cuma)
TEBRİZLİ GENÇ (18 Ekim 2016 - Salı)
BİZ ONU GÜDEMEK, ARKASINDAN GİDEMEK (24 Ağustos 2016 - Çarşamba)
YÜZÜNÜ DAHİ GÖRMEK İSTEMİYORUM (12 Temmuz 2016 - Salı)
TİN TİN GİDİP, TIN TIN DÖNMEK (28 Haziran 2016 - Salı)
ANGARYA YASAKTIR (27 Mayıs 2016 - Cuma)
DİLENCİSİ OLMAYAN İLÇELER (19 Mayıs 2016 - Perşembe)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
‘MAHANA´ BU SAFİ MAHANA
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
AMERİKA BİLİR
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
BİR BESTEKÂRIN ŞİİRSEL İTİRAFLARI
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 2
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
ATATÜRK ÇOCUKLARI
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
GAZİ MECLİSİN DOĞUŞ VE VAROLUŞ NEDENLERİ
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
ANSAL ÇATIŞMA VE ÖĞRETİM ÜYELERİ
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
YENİ ADANA GAZETESİ VE BASIN BAYRAMI..
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
İttifak Deyince,
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
SAVCI DOĞAN ÖZ´Ü SAYGIYLA ANARKEN...
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
SOSYAL DEMOKRATLAR VE AYDINLIK YARINLAR(1)
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
YAŞASIN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
ULUSAL MECLİSİN KURTARICI VE ÖZGÜRLEŞTİRİCİ YÖNETİMİ YERİNE, HUKUKSUZ VE KANUNSUZ SULTANLIK YÖNETİMİNİ ÖVEN MECLİS BAŞKANI!!
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
STALİN´İN DANGALAKLIĞI SELİM SARPER´İN AMERİKANCILIĞI
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Çocukluğumda Yaşadığımız 23 Nisan Etkinlikleri Bugünün Gözü İle Yeniden Bakmak İbrahim ORTAŞ
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Ata Ali Alp
Ata Ali Alp
BİR ZAMANLAR MÜZİK
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
BÖLGESELDEN KÜRESELE YÖNELEN STRES
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
KENDİ KÜLTÜRÜNDEN KORKMAK
Celal Topkan
Celal Topkan
ERDOĞAN´A DEMOKRASİ DERSİ
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
UĞUR MUMCU
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
İlhan ALPER
İlhan ALPER
HÜLYA ŞENKUL VE EDEBİYAT
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Yerelden Evrensele Demokratik Mutabakat
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
ADANASPOR RAHAT, DEMİRSPOR SIKINTILI
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
HASAN DEDE KÖPRÜSÜ
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
DR.ERCAN ATALAY VE ASKF
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
DİK DURUŞ
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
PREVEZE Mİ İNEBAHTI MI
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
HER MAÇ BÖYLE OLMALI
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bugün
13 °C
Çarşamba
17 °C
Perşembe
17 °C
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2018-4/24/1516181260371.jpg