CANLI HAYVAN KAÇAKÇILIĞI NASIL ÖNLENİR? (2)
Tarih: 2.9.2016 14:39:05 / 367okunma / 0yorum
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!

 

                                                                                                       (8 Haziran 2016 tarihli yazının devamı)

Karakollara kışlık kavurma yapılmış olması, bende yeni bir arayışın yolunu açtı. Bir gün Van Sınır Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Soybaş Paşa‘yı ziyaret ettiğimde (Samimi hislerimle gerçekten saygı duyduğum, ender jandarma üstsubaylarından biri olan Yusuf Paşa, sonradan Tümgeneral rütbesiyle Jandarma Genel Komutan Yardımcısı iken emekli oldu.) karakollarda ürettiğimiz kavurmalar sebebiyle teşekkür etti. Tanju Binbaşı yaptığımız çılgınlığı aktarmış, anlatmış. Ben de kendisine; “-Paşam, öyle bir yol denedik ama tutmadı. Gözlerini korkutamadık. Ben daha farklı bir yol düşünüyorum. Başarılı olursam, tugayınızın, il jandarma alayının, Van´daki hastanelerin, yatılı okulların hepsinin bir yıllık et ihtiyacını ben karşılamayı düşünüyorum,” dedim. 

Maliye Bakanlığı Tasfiye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yaptığım yazışmaları, düşünce  ve önerilerimi anlattım. “-Kaymakam bey, girişimciliğinize hayranım. Sizin bu konuyu başaracağınıza inanıyorum,” dedi.

Daha sonra bir gün konuyu vali beye anlattım. O tarihte Van Valisi olan Adnan Darendeliler Personel Genel Müdürlüğü kökenli, meslektaşlarına tepeden bakan biriydi. Pek ilgilenmedi konuyla. “-Maliye Bakanlığı nasıl bakar, bilemem. Yine de soralım,” dedi.

Önerim oldukça basit ve sade idi. “Kaçak yakalanan hayvanlar piyasa rayiç değeri ile Et ve Balık Kurumu Kombinası´na teslim edilsin. Teslim edilen hayvanların satış bedelinden kombinaya getirilinceye kadar yapılan giderler düşülsün, kalanı milli bir bankada bloke edilsin. Yani ortadaki ekonomik değer, canlı hayvan olarak değil, nakit olarak muhafaza edilsin. Yargılama sonunda davayı mal sahibi kazanırsa bankadaki para kendisine ödenir, kazanamazsa Hazineye irad kaydedilir.

Tasfiye İşletmeleri Genel Müdürlüğü talebimize olumsuz yanıt verdi. Gerekçe olarak Tasfiye Tüzüğü hükümlerini gösterdiler. Telefonla ulaştığım Tasfiye İşletmeleri Genel Müdürü´ne örnek olayları anlatarak; “-Mevcut uygulama ile hem idarenin zarar ettiğini, hem de kaçakçılığın önlenemediğini, bu uygulama ile önlemenin de mümkün olmadığını; önerimin kabulü halinde hiç kimsenin zarara uğramayacağını, üstelik kamu gelirlerinin artacağını; Tasfiye Tüzüğü´nün sonuçta idari bir metin olduğunu ve değiştirilebileceğini,” anlatmaya çalıştımsa da; “-Kendisinin mevzuatı düzenleme, kural koyma makamında olmadığını,” ileri sürerek, tabiri caizse kenardan dolanarak, olumlu tutum almaktan kaçındı.

Ben de dersimi biraz daha çalışarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı´na ulaştım. Ve ona: “-Tasfiye Tüzüğü´ndeki düzenlemenin hayatın gerçekleriyle bağdaşmadığını, kaçak yakalanan canlı hayvanla kaçak halının, kaçak çayın, kaçak taşıt aracının aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini; fiili uygulamanın hem gelir olarak idarenin aleyhine olduğunu, hem de ülke çıkarlarına uygun olmadığını,” anlattım. Kendilerinden “Önerilerime sıcak bakılmaması durumunda, kaçak hayvanların bakımı ve beslenmesini üstlenecek yed-i eminlere ödenmek üzere, acilen yeterli ödenek gönderilmesini” istedim.

Müsteşar daha ılımlı ve olumlu bir tavır içerisindeydi. Ama ondan da bir haber çıkmadı. Zaman hızla geçmekte, kaçakçılık her gün biraz daha artmaktaydı. Ne Van´dakilerin ne de Ankara´dakilerin umurunda değildik. Artık iş başa düşmüştü.

Aradan bir süre daha zaman geçince kararımı verdim, re´sen harekete geçtim. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerini ortaya koyarak, ilçe içerisinde uygulanmak üzere bir İç Genelge yayınladım. Kendim usul belirledim, kural koydum. Gereği için İlçe Genel İdaresi´ne bağlı müdürlüklere, TC Ziraat Bankası Özalp Şube Müdürlüğü´ne, Et ve Balık Kurumu Van Et Kombinası Müdürlüğü´ne gönderdiğim İç Genelge´nin birer örneğini, bilgi için İlçe Cumhuriyet Savcılığı´na, Van Sınır Jandarma Tugay Komutanlığına, Valilik Makamına ve Maliye, Gümrük Bakanlığı Müsteşarlık Makamına gönderdim.

Belediye hoparlöründen ilan ettirerek ilan tutanaklarını dosyaladım.

Uygulama öncesi ise gerekli hazırlıkları yapmıştım. Özalp´te inşa edildiğinden beri hiç kullanılmamış, yıkıma terk edilmiş Gümrük Tahaffuzhane binası hayvan barınaklarını, temsili bir bedelle ve geçici kaydıyla, İlçe Köylere Hizmet Birliği kullanımına tahsis ettim. Tahsis kararında, Gümrükler Genel Müdürlüğü´nce tesislerin kullanılması söz konusu olursa, yapılan tahsisin derhal kaldırılacağı belirtiliyordu.

Köylere Hizmet Birliği Yönetim Kurulu´na yaptığım teklif üzerine “Adli Yed-i Eminlik Yetkisi” alınması kararı verildi ve Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü´nden bu yetki alındı.

Kars-Aralık ilçesi Dilucu Devlet Üretme Çiftliği´nden bir araba (daha sonraları da ihtiyaç oldukça) balyalanmış kuru çayır otu satın alıp getirttim.

İlçede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı´ndan sürekli maddi destek verdiğimiz iki ailenin aile reislerini çobanlık yapmak üzere, Köylere Hizmet Birliği Başkanlığı´nda sigortalı olarak işe başlattım.

Kaymakamlıkla, Et ve Balık Kurumu Van Kombina Müdürlüğü arasında “Kaçak Yakalanan Canlı Hayvanların Teslimi, Kesimi ve Bedelinin Ödenmesi” konularını düzenleyen bir Protokol yaptık.

İç Genelge özetle şu hükümleri içermekteydi:

 

“I. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 31.nci maddesi (E) bendi hükmü gereğince: Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur;

32.nci maddesi (B) bendi hükmü uyarınca: Kaymakam, ilçede suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları hükümlerinin yürütülmesi için emirler verir. Bu teşkilat amir ve memurları kaymakam tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle ödevlidir;

(C) bendi uyarınca: Kaymakam, memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür;

(Ç) bendi hükmü uyarınca: İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır; Bu hususta alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır;

38.nci maddesi hükmünce:  İdare şube başkanları kaymakam tarafından re´sen verilen emrin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarına uygun olmadığı içtihadında bulunurlarsa keyfiyeti kaymakama yazarlar. Kaymakam, işin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak emir verir ve aynı zamanda keyfiyeti valiye de bildirir. Cevap gelinceye kadar kaymakamın emri sorumluluğu altında uygulanır.

 

II. Yukarıda yazılı yasal yetkiler kullanılarak, ilçemize kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenip genel (polis ve jandarma) ve özel (Gümrük Muhafaza) kolluk görevlilerince yakalanarak dosyası Adliyeye intikal eden canlı hayvanlar;

 a) Mal Müdürlüğü tarafından, yed-i emin sıfatıyla İlçe Hukuk Hakimliği´nce yetkilendirilmiş Köyler Hizmet Birliği tüzel kişiliğine teslim edilir.

b) Yedi emin ücreti, günlük 1.250 TL/baş´tır.

c) Yed-i emin, Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu´nda öngörülen karantina süresince (15 gün süreyle)  hayvanların bakımı, beslenmesi ve emniyetinden sorumludur.

ç) Hayvanlar karantina süresi bitiminde yed-i emin görevlilerince, Mal Müdürlüğü´nün görevlendirdiği bir memur nezaretinde Et ve Balık Kurumu Van Kombinası Müdürlüğü´ne götürülür ve teslim edilir.

d) Hayvanlar Kombinada kesilerek, üretilen etler öncelikle kamu kurumlarının et ihtiyaçlarının giderilmesinde değerlendirir. 

e) Kombina Müdürlüğü, kesim, teslimat ve satış değeri bilgilerini hayvanlara nezaret eden görevliler eliyle Karaisalı Mal Müdürlüğü´ne bildirir ve satış bedelini adli dosya numarasına ilgi tutarak, Mal Müdürlüğü hesaplarına çıkartır.

f) Mal Müdürlüğü gelen satış bedelinden, yed-i emin ve nakliye ücreti ile diğer giderleri hak sahiplerine ödedikten sonra kalan meblağı T.C. Ziraat Bankası Özalp Şubesi´nde Adliyedeki dava dosya numarası adına bloke eder ve hesap bilgilerini mahkeme dosyasına konulmak üzere Cumhuriyet Savcılığı´na gönderir.

g) T.C. Ziraat Bankası, bloke edilen meblağı, yargılama sonunda ibraz edilen kesinleşmiş mahkeme kararında belirtilen hak sahibine öder.

h) Bu İç Genelge´de belirlenen hususlara uyulmaması 5442 sayılı Kanun Madde 32/Ç hükmünce, kamu düzenine aykırı davranış sayılıp, suç olarak değerlendirilir.”

 

Valilik Makamına yazılan yazıda, İç Genelge örneğinin, 5442 sayılı Kanun Madde 31/B hükmü uyarınca, önem ve aciliyetine istinaden, doğrudan Maliye ve Gümrük Bakanlığı (Müsteşarlık) Makamına da gönderildiğini, bildirdim.

Uygulama ile, karantina ve diğer işlemler için yaklaşık 16 – 18 gün süreyle yed-i emin elinde geçen zaman diliminde, o tarihte 30-35 bin TL olan hayvan değerinin %50´den fazlası, yed-i emin ücreti ve nakliye bedeli olarak Köylere Hizmet Birliği´ne kalmaya başladı. Birlik havuzunda bu ve benzeri başka kaynaklardan toplanan paralarla 1990 yılında Özalp Köylere Hizmet Birliği´nce 1.875.000.000 (bir milyar, sekiz yüz yetmiş beş milyon) TL´lık kamu yatırımı gerçekleştirildi. (Aynı yıl içerisinde Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi´nden yapılan yatırım giderleri toplamının 2.000.000.000 (iki milyar) TL olduğu dikkate alınırsa, rakamın karşılaştırma ve değerlendirmesi anlamlı ve sağlıklı yapılabilecektir.)

Van´daki kamu kurumlarının, özellikle Sınır Jandarma Tugayı ve bağlıları, İl Jandarma Alayı, Yatılı Okullar, Devlet Hastanesi ve Sigorta Hastanesi´nin et ihtiyaçları Van Et Kombinası´nca sağlandı.

Uygulama başladıktan 6-7 ay sonra da Özalp ilçe sınırlarından kaçak hayvan girişi kesildi. Özetle ekonomik suç, ekonomik ceza ile sonlandırılmış oldu.

Hep söylediğim bir gerçek burada da hayat buldu. Rol yapmazsan, istersen başarırsın. İşte örneği. Başardık!

……………………………

Ancak, sonraki yıllarda edindiğim tecrübeler ışığında yaptığım değerlendirmeler, “kanun nizamının temini için” de olsa, bu kadar “çılgınca” ve bu kadar “gözü kara” hareketlerin  çok riskli olduğunu bana öğretti. Çünkü üst yöneticiler genelde, sonuca değil usule; mazrufa değil zarfa itibar etmekteydiler. Böyle bir uygulamayı kararlaştırıp sonuçlandıracak başka bir meslektaşım olduğunu sanmıyorum. O gün yoktu, sanırım bugün de yoktur.

Saygılarımla.

 

 

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
1982 ANAYASA REFERANDUMU (19 Nisan 2017 - Çarşamba)
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK (3) (13 Nisan 2017 - Perşembe)
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK (2) (12 Nisan 2017 - Çarşamba)
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK (1) (11 Nisan 2017 - Salı)
MİLLİYETÇİLİK ÜLKÜCÜLÜK (09 Nisan 2017 - Pazar)
VALİLİK LOGOSU (06 Nisan 2017 - Perşembe)
BÖYLE Mİ OLMALIYDI ? (30 Mart 2017 - Perşembe)
PUTLAR VE İNSANLAR (29 Mart 2017 - Çarşamba)
KÖMÜR TAŞIMA VE DAĞITIM İHALESİ (23 Mart 2017 - Perşembe)
TACİZ Mİ, İFTİRA MI? (19 Mart 2017 - Pazar)
TACİZ Mİ, İFTİRA MI? (19 Mart 2017 - Pazar)
EĞRİYE EĞRİ DİYEBİLMEK (15 Mart 2017 - Çarşamba)
ATAMA YETKİSİ CUMHURBAŞKANINDA OLMALIDIR (11 Mart 2017 - Cumartesi)
TURAN KÖY (05 Mart 2017 - Pazar)
HAKİM HASAN BEY (22 Şubat 2017 - Çarşamba)
İFTİRA ATIYOR, HAKARET EDİYORSUNUZ! (20 Şubat 2017 - Pazartesi)
APAÇİLERİN YOLU (19 Şubat 2017 - Pazar)
SÜRGÜN (05 Şubat 2017 - Pazar)
KARLA MÜCADELE (15 Ocak 2017 - Pazar)
ALMAN FÜHRERİ HİTLER (03 Ocak 2017 - Salı)
Ç İ N Ç İ N (26 Aralık 2016 - Pazartesi)
BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEZ! (15 Aralık 2016 - Perşembe)
ALADAĞ KKKKK (02 Aralık 2016 - Cuma)
SAKINCALI ÖĞRETMEN (2) (24 Kasım 2016 - Perşembe)
SAKINCALI ÖĞRETMEN (1) (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
KIZILDAĞ 1986 (11 Kasım 2016 - Cuma)
MEYVELİ AĞAÇ (04 Kasım 2016 - Cuma)
TEBRİZLİ GENÇ (18 Ekim 2016 - Salı)
BİZ ONU GÜDEMEK, ARKASINDAN GİDEMEK (24 Ağustos 2016 - Çarşamba)
KARAİSALI´DA BİR MODEL DENEMESİ (29 Temmuz 2016 - Cuma)
YÜZÜNÜ DAHİ GÖRMEK İSTEMİYORUM (12 Temmuz 2016 - Salı)
TİN TİN GİDİP, TIN TIN DÖNMEK (28 Haziran 2016 - Salı)
ANGARYA YASAKTIR (27 Mayıs 2016 - Cuma)
DİLENCİSİ OLMAYAN İLÇELER (19 Mayıs 2016 - Perşembe)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
KERRÜSE
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
İRFAN ATASOY, “İNCE CUMALİ”YLE SİNEMAYA GİRMİŞTİ
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
ATA´YA MEKTUP
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
MONDROS MÜTAREKESİNİ VE SEVR ANTLAŞMASINI RED EDEN, ÖZGÜRLÜK, EGEMENLİK VE ÇAĞDAŞLAŞMA GÜNEŞİ OLARAK 23 NİSAN 1920´de VAROLAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ´nin DOĞUŞ VE VAROLUŞ NEDENLERİ
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
21.12.2015 DEN 23.11.2016 YAZI VE RÖPORTAJLAR-5
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
İNANMAK BU OLSA GEREK.
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
Celal TOPKAN- CUMHURİYETİN 93. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK´Ü ANLAMAK VE KAVRAMAK
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
HAYATIMIZDAN BİRKAÇ KONU
Ahmet  DUMAN
Ahmet DUMAN
Artık, Hiçbir Şey Eskisi Gibi Değil.
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
16 NİSANA DOĞRU, İZLENİMLER, DUYGULAR…
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cihat OVALI-SPOR YORUM
Cihat OVALI-SPOR YORUM
82.DAKİKADA GÜÇ BİTTİ
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
BACASIZ FABRİKA TURİZM SEKTÖRÜ 2017´DE NE DURUMDA?
İlhan ALPER
İlhan ALPER
UÇAN ADAM İRFAN ATASOY
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
İnsanlığın Derinleşen Sosyal Sorunlarını Çözecek Olan İnsan Beyni mi? Yapay Zeka mı?
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
SOSYAL DEMOKRASİ VE EKONOMİ
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
“ARTIK MECLİS VAR !”
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Celal Topkan
Celal Topkan
GELECEK SENİN DÜŞÜN VE ÖYLE KARAR VER
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
GENÇLİK KÜLTÜRÜ VE BAŞARISIZLIK
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
İNTİHAR BELGESİNİ YIRTAN MECLİSTEN ARDINDA İNTİHAR MEKTUBU BIRAKAN MECLİSE
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
MİLLİ BURJUVAZİYE SEVABINA ÖNERİLER -1 –
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
BÖLGESEL OYUNDA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Hayallerim Var!
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
ERGENEKONCULAR
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
1982 ANAYASA REFERANDUMU
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
ERDDOĞAN´IN MİTİNGİNDEN İZLENİMLER
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
İHTİYARLAR PERİŞAN EDİLMESİN
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
ÇOCUĞA ŞİDDET
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bugün
13 °C
Perşembe
13 °C
Cuma
16 °C
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2017-4/25/1421274409282.jpg