CANLI HAYVAN KAÇAKÇILIĞI NASIL ÖNLENİR? (2)
Tarih: 2.9.2016 14:39:05 / 887okunma / 0yorum
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!

 

                                                                                                       (8 Haziran 2016 tarihli yazının devamı)

Karakollara kışlık kavurma yapılmış olması, bende yeni bir arayışın yolunu açtı. Bir gün Van Sınır Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Soybaş Paşa‘yı ziyaret ettiğimde (Samimi hislerimle gerçekten saygı duyduğum, ender jandarma üstsubaylarından biri olan Yusuf Paşa, sonradan Tümgeneral rütbesiyle Jandarma Genel Komutan Yardımcısı iken emekli oldu.) karakollarda ürettiğimiz kavurmalar sebebiyle teşekkür etti. Tanju Binbaşı yaptığımız çılgınlığı aktarmış, anlatmış. Ben de kendisine; “-Paşam, öyle bir yol denedik ama tutmadı. Gözlerini korkutamadık. Ben daha farklı bir yol düşünüyorum. Başarılı olursam, tugayınızın, il jandarma alayının, Van´daki hastanelerin, yatılı okulların hepsinin bir yıllık et ihtiyacını ben karşılamayı düşünüyorum,” dedim. 

Maliye Bakanlığı Tasfiye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yaptığım yazışmaları, düşünce  ve önerilerimi anlattım. “-Kaymakam bey, girişimciliğinize hayranım. Sizin bu konuyu başaracağınıza inanıyorum,” dedi.

Daha sonra bir gün konuyu vali beye anlattım. O tarihte Van Valisi olan Adnan Darendeliler Personel Genel Müdürlüğü kökenli, meslektaşlarına tepeden bakan biriydi. Pek ilgilenmedi konuyla. “-Maliye Bakanlığı nasıl bakar, bilemem. Yine de soralım,” dedi.

Önerim oldukça basit ve sade idi. “Kaçak yakalanan hayvanlar piyasa rayiç değeri ile Et ve Balık Kurumu Kombinası´na teslim edilsin. Teslim edilen hayvanların satış bedelinden kombinaya getirilinceye kadar yapılan giderler düşülsün, kalanı milli bir bankada bloke edilsin. Yani ortadaki ekonomik değer, canlı hayvan olarak değil, nakit olarak muhafaza edilsin. Yargılama sonunda davayı mal sahibi kazanırsa bankadaki para kendisine ödenir, kazanamazsa Hazineye irad kaydedilir.

Tasfiye İşletmeleri Genel Müdürlüğü talebimize olumsuz yanıt verdi. Gerekçe olarak Tasfiye Tüzüğü hükümlerini gösterdiler. Telefonla ulaştığım Tasfiye İşletmeleri Genel Müdürü´ne örnek olayları anlatarak; “-Mevcut uygulama ile hem idarenin zarar ettiğini, hem de kaçakçılığın önlenemediğini, bu uygulama ile önlemenin de mümkün olmadığını; önerimin kabulü halinde hiç kimsenin zarara uğramayacağını, üstelik kamu gelirlerinin artacağını; Tasfiye Tüzüğü´nün sonuçta idari bir metin olduğunu ve değiştirilebileceğini,” anlatmaya çalıştımsa da; “-Kendisinin mevzuatı düzenleme, kural koyma makamında olmadığını,” ileri sürerek, tabiri caizse kenardan dolanarak, olumlu tutum almaktan kaçındı.

Ben de dersimi biraz daha çalışarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı´na ulaştım. Ve ona: “-Tasfiye Tüzüğü´ndeki düzenlemenin hayatın gerçekleriyle bağdaşmadığını, kaçak yakalanan canlı hayvanla kaçak halının, kaçak çayın, kaçak taşıt aracının aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini; fiili uygulamanın hem gelir olarak idarenin aleyhine olduğunu, hem de ülke çıkarlarına uygun olmadığını,” anlattım. Kendilerinden “Önerilerime sıcak bakılmaması durumunda, kaçak hayvanların bakımı ve beslenmesini üstlenecek yed-i eminlere ödenmek üzere, acilen yeterli ödenek gönderilmesini” istedim.

Müsteşar daha ılımlı ve olumlu bir tavır içerisindeydi. Ama ondan da bir haber çıkmadı. Zaman hızla geçmekte, kaçakçılık her gün biraz daha artmaktaydı. Ne Van´dakilerin ne de Ankara´dakilerin umurunda değildik. Artık iş başa düşmüştü.

Aradan bir süre daha zaman geçince kararımı verdim, re´sen harekete geçtim. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerini ortaya koyarak, ilçe içerisinde uygulanmak üzere bir İç Genelge yayınladım. Kendim usul belirledim, kural koydum. Gereği için İlçe Genel İdaresi´ne bağlı müdürlüklere, TC Ziraat Bankası Özalp Şube Müdürlüğü´ne, Et ve Balık Kurumu Van Et Kombinası Müdürlüğü´ne gönderdiğim İç Genelge´nin birer örneğini, bilgi için İlçe Cumhuriyet Savcılığı´na, Van Sınır Jandarma Tugay Komutanlığına, Valilik Makamına ve Maliye, Gümrük Bakanlığı Müsteşarlık Makamına gönderdim.

Belediye hoparlöründen ilan ettirerek ilan tutanaklarını dosyaladım.

Uygulama öncesi ise gerekli hazırlıkları yapmıştım. Özalp´te inşa edildiğinden beri hiç kullanılmamış, yıkıma terk edilmiş Gümrük Tahaffuzhane binası hayvan barınaklarını, temsili bir bedelle ve geçici kaydıyla, İlçe Köylere Hizmet Birliği kullanımına tahsis ettim. Tahsis kararında, Gümrükler Genel Müdürlüğü´nce tesislerin kullanılması söz konusu olursa, yapılan tahsisin derhal kaldırılacağı belirtiliyordu.

Köylere Hizmet Birliği Yönetim Kurulu´na yaptığım teklif üzerine “Adli Yed-i Eminlik Yetkisi” alınması kararı verildi ve Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü´nden bu yetki alındı.

Kars-Aralık ilçesi Dilucu Devlet Üretme Çiftliği´nden bir araba (daha sonraları da ihtiyaç oldukça) balyalanmış kuru çayır otu satın alıp getirttim.

İlçede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı´ndan sürekli maddi destek verdiğimiz iki ailenin aile reislerini çobanlık yapmak üzere, Köylere Hizmet Birliği Başkanlığı´nda sigortalı olarak işe başlattım.

Kaymakamlıkla, Et ve Balık Kurumu Van Kombina Müdürlüğü arasında “Kaçak Yakalanan Canlı Hayvanların Teslimi, Kesimi ve Bedelinin Ödenmesi” konularını düzenleyen bir Protokol yaptık.

İç Genelge özetle şu hükümleri içermekteydi:

 

“I. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 31.nci maddesi (E) bendi hükmü gereğince: Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur;

32.nci maddesi (B) bendi hükmü uyarınca: Kaymakam, ilçede suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları hükümlerinin yürütülmesi için emirler verir. Bu teşkilat amir ve memurları kaymakam tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle ödevlidir;

(C) bendi uyarınca: Kaymakam, memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür;

(Ç) bendi hükmü uyarınca: İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır; Bu hususta alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır;

38.nci maddesi hükmünce:  İdare şube başkanları kaymakam tarafından re´sen verilen emrin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarına uygun olmadığı içtihadında bulunurlarsa keyfiyeti kaymakama yazarlar. Kaymakam, işin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak emir verir ve aynı zamanda keyfiyeti valiye de bildirir. Cevap gelinceye kadar kaymakamın emri sorumluluğu altında uygulanır.

 

II. Yukarıda yazılı yasal yetkiler kullanılarak, ilçemize kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenip genel (polis ve jandarma) ve özel (Gümrük Muhafaza) kolluk görevlilerince yakalanarak dosyası Adliyeye intikal eden canlı hayvanlar;

 a) Mal Müdürlüğü tarafından, yed-i emin sıfatıyla İlçe Hukuk Hakimliği´nce yetkilendirilmiş Köyler Hizmet Birliği tüzel kişiliğine teslim edilir.

b) Yedi emin ücreti, günlük 1.250 TL/baş´tır.

c) Yed-i emin, Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu´nda öngörülen karantina süresince (15 gün süreyle)  hayvanların bakımı, beslenmesi ve emniyetinden sorumludur.

ç) Hayvanlar karantina süresi bitiminde yed-i emin görevlilerince, Mal Müdürlüğü´nün görevlendirdiği bir memur nezaretinde Et ve Balık Kurumu Van Kombinası Müdürlüğü´ne götürülür ve teslim edilir.

d) Hayvanlar Kombinada kesilerek, üretilen etler öncelikle kamu kurumlarının et ihtiyaçlarının giderilmesinde değerlendirir. 

e) Kombina Müdürlüğü, kesim, teslimat ve satış değeri bilgilerini hayvanlara nezaret eden görevliler eliyle Karaisalı Mal Müdürlüğü´ne bildirir ve satış bedelini adli dosya numarasına ilgi tutarak, Mal Müdürlüğü hesaplarına çıkartır.

f) Mal Müdürlüğü gelen satış bedelinden, yed-i emin ve nakliye ücreti ile diğer giderleri hak sahiplerine ödedikten sonra kalan meblağı T.C. Ziraat Bankası Özalp Şubesi´nde Adliyedeki dava dosya numarası adına bloke eder ve hesap bilgilerini mahkeme dosyasına konulmak üzere Cumhuriyet Savcılığı´na gönderir.

g) T.C. Ziraat Bankası, bloke edilen meblağı, yargılama sonunda ibraz edilen kesinleşmiş mahkeme kararında belirtilen hak sahibine öder.

h) Bu İç Genelge´de belirlenen hususlara uyulmaması 5442 sayılı Kanun Madde 32/Ç hükmünce, kamu düzenine aykırı davranış sayılıp, suç olarak değerlendirilir.”

 

Valilik Makamına yazılan yazıda, İç Genelge örneğinin, 5442 sayılı Kanun Madde 31/B hükmü uyarınca, önem ve aciliyetine istinaden, doğrudan Maliye ve Gümrük Bakanlığı (Müsteşarlık) Makamına da gönderildiğini, bildirdim.

Uygulama ile, karantina ve diğer işlemler için yaklaşık 16 – 18 gün süreyle yed-i emin elinde geçen zaman diliminde, o tarihte 30-35 bin TL olan hayvan değerinin %50´den fazlası, yed-i emin ücreti ve nakliye bedeli olarak Köylere Hizmet Birliği´ne kalmaya başladı. Birlik havuzunda bu ve benzeri başka kaynaklardan toplanan paralarla 1990 yılında Özalp Köylere Hizmet Birliği´nce 1.875.000.000 (bir milyar, sekiz yüz yetmiş beş milyon) TL´lık kamu yatırımı gerçekleştirildi. (Aynı yıl içerisinde Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi´nden yapılan yatırım giderleri toplamının 2.000.000.000 (iki milyar) TL olduğu dikkate alınırsa, rakamın karşılaştırma ve değerlendirmesi anlamlı ve sağlıklı yapılabilecektir.)

Van´daki kamu kurumlarının, özellikle Sınır Jandarma Tugayı ve bağlıları, İl Jandarma Alayı, Yatılı Okullar, Devlet Hastanesi ve Sigorta Hastanesi´nin et ihtiyaçları Van Et Kombinası´nca sağlandı.

Uygulama başladıktan 6-7 ay sonra da Özalp ilçe sınırlarından kaçak hayvan girişi kesildi. Özetle ekonomik suç, ekonomik ceza ile sonlandırılmış oldu.

Hep söylediğim bir gerçek burada da hayat buldu. Rol yapmazsan, istersen başarırsın. İşte örneği. Başardık!

……………………………

Ancak, sonraki yıllarda edindiğim tecrübeler ışığında yaptığım değerlendirmeler, “kanun nizamının temini için” de olsa, bu kadar “çılgınca” ve bu kadar “gözü kara” hareketlerin  çok riskli olduğunu bana öğretti. Çünkü üst yöneticiler genelde, sonuca değil usule; mazrufa değil zarfa itibar etmekteydiler. Böyle bir uygulamayı kararlaştırıp sonuçlandıracak başka bir meslektaşım olduğunu sanmıyorum. O gün yoktu, sanırım bugün de yoktur.

Saygılarımla.

 

 

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 15 (18 Haziran 2018 - Pazartesi)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 14 (14 Haziran 2018 - Perşembe)
İYİ´LERİN MİLLETLE SÖZLEŞMESİ (05 Haziran 2018 - Salı)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI – 12 (04 Haziran 2018 - Pazartesi)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI – 11 (31 Mayıs 2018 - Perşembe)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 10 (28 Mayıs 2018 - Pazartesi)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI – 8 (17 Mayıs 2018 - Perşembe)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 5 (05 Mayıs 2018 - Cumartesi)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 4 (30 Nisan 2018 - Pazartesi)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 3 (26 Nisan 2018 - Perşembe)
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 1 (12 Nisan 2018 - Perşembe)
SÜLEYMAN SİZSİNİZ (2) (30 Mart 2018 - Cuma)
SÜLEYMAN SİZSİNİZ (1) (25 Mart 2018 - Pazar)
ELVEDA ÖZALP (05 Mart 2018 - Pazartesi)
TELEFONA ÇIKMAYAN İLÇE MÜDÜRÜ (16 Ocak 2018 - Salı)
JANDARMA VE HALKLA İLİŞKİLER (2) (13 Ocak 2018 - Cumartesi)
JANDARMA VE HALKLA İLİŞKİLER (1) (03 Ocak 2018 - Çarşamba)
BİLDİN Mİ IĞDIRLI HASAN ONBAŞIYI (27 Aralık 2017 - Çarşamba)
“AMERİKA İLE SAVAŞA” HAZIR OLMAK (02 Aralık 2017 - Cumartesi)
“BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ” ÜZERİNE (30 Ekim 2017 - Pazartesi)
ARJANTİN´DEN GÖNDERİLEN SİLAHLAR (16 Ekim 2017 - Pazartesi)
K A D I N (2) (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
K A D I N (03 Ekim 2017 - Salı)
ERKEKLİĞİN TAM OLMASI (25 Eylül 2017 - Pazartesi)
TEOG (23 Eylül 2017 - Cumartesi)
MUHTAR GUBALAŞ (17 Eylül 2017 - Pazar)
KUŞKANADI KANIT OLURSA (07 Eylül 2017 - Perşembe)
AĞLAMA KEKO (29 Ağustos 2017 - Salı)
AT BİNİCİSİNE GÖRE KİŞNER (15 Ağustos 2017 - Salı)
ALTINMURT EĞİTİM ARAÇLARI DONATIM MERKEZİ (09 Ağustos 2017 - Çarşamba)
YOK DEVE ! (02 Ağustos 2017 - Çarşamba)
ASRİ HELA (25 Temmuz 2017 - Salı)
GİRİŞİMCİ İDARECİLİK (19 Temmuz 2017 - Çarşamba)
ÖZALP´TE YİRMİ AY (10 Temmuz 2017 - Pazartesi)
SOSYAL SERMAYE (06 Temmuz 2017 - Perşembe)
OLUR MU, OLUR (30 Haziran 2017 - Cuma)
ÖZEL HASTANESİ OLMAYAN ORDU (23 Haziran 2017 - Cuma)
SAHTE DİPLOMA ÇETESİ (14 Haziran 2017 - Çarşamba)
TANRI MİSAFİRİ (07 Haziran 2017 - Çarşamba)
SURİYE, HATAY VE KIBRIS (3) (07 Haziran 2017 - Çarşamba)
ÖĞRETMENEVLERİ (02 Haziran 2017 - Cuma)
SURİYE, HATAY VE KIBRIS (2) (31 Mayıs 2017 - Çarşamba)
SURİYE, HATAY VE KIBRIS (27 Mayıs 2017 - Cumartesi)
İŞ PARAYLA YAPILIR (20 Mayıs 2017 - Cumartesi)
DENİZ BAYKAL (12 Mayıs 2017 - Cuma)
ARSA ÜRETİMİ ÖZALP BOYALDI ÖRNEĞİ (11 Mayıs 2017 - Perşembe)
K E H A N E T (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
BUGÜN ÖĞRETMENLERİN MAAŞ GÜNÜ (26 Nisan 2017 - Çarşamba)
1982 ANAYASA REFERANDUMU (19 Nisan 2017 - Çarşamba)
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK (3) (13 Nisan 2017 - Perşembe)
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK (2) (12 Nisan 2017 - Çarşamba)
TÜRK TİPİ BAŞKANLIK (1) (11 Nisan 2017 - Salı)
MİLLİYETÇİLİK ÜLKÜCÜLÜK (09 Nisan 2017 - Pazar)
VALİLİK LOGOSU (06 Nisan 2017 - Perşembe)
BÖYLE Mİ OLMALIYDI ? (30 Mart 2017 - Perşembe)
PUTLAR VE İNSANLAR (29 Mart 2017 - Çarşamba)
KÖMÜR TAŞIMA VE DAĞITIM İHALESİ (23 Mart 2017 - Perşembe)
TACİZ Mİ, İFTİRA MI? (19 Mart 2017 - Pazar)
TACİZ Mİ, İFTİRA MI? (19 Mart 2017 - Pazar)
EĞRİYE EĞRİ DİYEBİLMEK (15 Mart 2017 - Çarşamba)
ATAMA YETKİSİ CUMHURBAŞKANINDA OLMALIDIR (11 Mart 2017 - Cumartesi)
TURAN KÖY (05 Mart 2017 - Pazar)
HAKİM HASAN BEY (22 Şubat 2017 - Çarşamba)
İFTİRA ATIYOR, HAKARET EDİYORSUNUZ! (20 Şubat 2017 - Pazartesi)
APAÇİLERİN YOLU (19 Şubat 2017 - Pazar)
SÜRGÜN (05 Şubat 2017 - Pazar)
KARLA MÜCADELE (15 Ocak 2017 - Pazar)
ALMAN FÜHRERİ HİTLER (03 Ocak 2017 - Salı)
Ç İ N Ç İ N (26 Aralık 2016 - Pazartesi)
BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEZ! (15 Aralık 2016 - Perşembe)
ALADAĞ KKKKK (02 Aralık 2016 - Cuma)
SAKINCALI ÖĞRETMEN (2) (24 Kasım 2016 - Perşembe)
SAKINCALI ÖĞRETMEN (1) (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
KIZILDAĞ 1986 (11 Kasım 2016 - Cuma)
MEYVELİ AĞAÇ (04 Kasım 2016 - Cuma)
TEBRİZLİ GENÇ (18 Ekim 2016 - Salı)
BİZ ONU GÜDEMEK, ARKASINDAN GİDEMEK (24 Ağustos 2016 - Çarşamba)
KARAİSALI´DA BİR MODEL DENEMESİ (29 Temmuz 2016 - Cuma)
YÜZÜNÜ DAHİ GÖRMEK İSTEMİYORUM (12 Temmuz 2016 - Salı)
TİN TİN GİDİP, TIN TIN DÖNMEK (28 Haziran 2016 - Salı)
ANGARYA YASAKTIR (27 Mayıs 2016 - Cuma)
DİLENCİSİ OLMAYAN İLÇELER (19 Mayıs 2016 - Perşembe)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
TAHTA BAVUL TAHTA KEPÇE
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
“NE YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR.” (1)
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
Bir Gezginin Güncesi- İSTANBUL´DAN YALOVA´YA HAZİRAN GEZİSİ NOTLARI
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
EMPERYALİZMİN KISKACINDA TÜRK TARIMI - 15
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
ÖNCE VATAN
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
GAZİ MECLİSİN DOĞUŞ VE VAROLUŞ NEDENLERİ
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
ZEKA VE ÖĞRENCİ
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
YENİ ADANA GAZETESİNİN KUVAYI MİLLİYE RUHUYLA 100. YILI
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
YENİ ADANA GAZETESİ VE BASIN BAYRAMI..
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
Bir Takvim Yaprağından…
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
SAVCI DOĞAN ÖZ´Ü SAYGIYLA ANARKEN...
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
GERİCİLİK VE İÇYÜZÜ
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
YAŞASIN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
“ÖZGÜRLÜKÇÜ” SANAT VE DÜŞÜN İNSANI KİMDİR?!?--Yine Aydın Özeleştirisi Üzerine-
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”E SAYGI DUYMAK !
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Üniversite Mezunları Türkiye´nin Nitelikli İş Gücünü Karşılayacak Düzeyde Eğitimli mi?
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
Ata Ali Alp
Ata Ali Alp
MUSTAFA CANAN´I ANARKEN
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
ADI BARIŞ KONAN ŞEHİR
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
Orhan ÖZDEMİR -OBRUK
KENDİ KÜLTÜRÜNDEN KORKMAK
Celal Topkan
Celal Topkan
19 MAYIS 1919
ALİ TAŞ ADN.
ALİ TAŞ ADN.
“PERİŞAN BABA TAHER VE ÇİFT BEYİTLERİ”(*)
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
UĞUR MUMCU
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
İlhan ALPER
İlhan ALPER
HÜLYA ŞENKUL VE EDEBİYAT
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Bereketli Hilal
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
Cihat OVALI-SPOR YORUM-PANORAMA
TEŞEKKÜRLER TOROS KAPLANLARI
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
EMEVİ SİYASET
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
DR.ERCAN ATALAY VE ASKF
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
SİYASİ HAKARET DAVALARI
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
PREVEZE Mİ İNEBAHTI MI
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
SEÇİM RENKLİ GEÇİYOR
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?
AZ ve  ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bugün
20 °C
Çarşamba
22 °C
Perşembe
21 °C
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2018-5/3/1300599925334.jpg