ADANA’NIN FRANSIZLAR TARAFINDAN İŞGALİNDE ERMENİLERİN KÂHYAOĞLU ÇİFTLİĞİNDE YAPTIKLARI TOPLU KATLİAMIN ACI, HAZİN VE GERÇEK ÖYKÜSÜ
Toros dağlarının tepelerinde tek bir Türkmen evinin bacası tüter halde kalmış ise, ben bu milletten umudumu kesmem. Bayrağımı göğsüme sarar, milletin istiklali uğruna ölürüm” Mustafa Kemal Paşa Yıldırım orduları grup komutanı ADANA – 1918
Tarih: 10.6.2015 10:28:05 / 1389okunma / 0yorum
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY

Bundan tam 95 yıl önce 11 Haziran 1920 tarihinde Adana’mızda Fransız’lar tarafından işgali sırasında Ermenilerin Kahyaoğlu Çiftliğindeki Türklerin toplu katliamını nefretle ve hüzünle anıyoruz.

            30 ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesini müteakip, 16-21 aralık 1918 tarihinde Fransızlar ve ermeni gönüllüleri Albay Remieux kumandasında Adana’ya girdiler. İşgalciler 27 aralık 1918 tarihinde Pozantı’yı da işgal ederek Çukurova’yı tamamen denetimleri altına aldılar.

 /resimler/2015-6/10/1029562209733.jpgADANA ATATÜRK PARKI’NDA ATATÜRK’ÜN HEYKELİNİN SAĞ YANINDA TARSUS’UN SARIKAVAKLAR KÖYÜ’NDEN KAHRAMAN EMİNE HATUN’UN HEYKELİ

ADANA KUVAY-I MİLLİYESİ’NİN DİĞER BÖLGELER DE UYGULANAN MİLLİ DİRENİŞLERDEN FARKI VE ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR.

 1. Adana’nın milli kurtuluş mücadelesinin bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın planlaması ve bu uğurdaki çalışmaları.
 2. Ulusal Kurtuluş Mücadelesine ilk kurşunun Adana’nın Dörtyol Karakese Köyünde atılmış olması.
 3. Adana’nın kurtuluş mücadelesinde yerel basın ve yönetim içerisindeki ihanet odaklarının askerin ve halkın moralini bozucu faaliyetlerde bulunması.
 4. Adana’nın kurtuluş mücadelesinde kadın kahramanlarımız da çok büyük başarılar göstermişlerdir.
 5. Adana’nın Kuvay-i Milliye’sine katılan müfrezeler, emirle ulusal kurtuluş mücadelesinde ikinci defa meydana gelen “ Konya Delibaş isyanını” bastırma harekatına da katılmışlardır.
 6. Adana’nın kuvay-i milliyesine iştirak eden birlikler, Adana’nın kurtuluşunu müteakip batı’da devam eden Türk-Yunan harbinde bir tabur kuvvetinde Türk birliklerini desteklenişleridir.
 7. Adana Kuvay-i Milliyesi sadece Fransız kuvvetleriyle yapılan silahlı bir mücadele değil, kahraman Adana halkının Ermeni işbirliği içerisindeki her türlü imkana sahip, iki düşmana karşı gösterdiği başarılı bir milli direniştir.

 /resimler/2015-6/10/1030598304840.jpgMUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ADANA’DA 31 EKİM 1918 TARİHİNDE ALMAN GENARALİ LIMAN VON SANDERSDEN YILDIRIM ORDULARI GRUBU KOMUTANLIĞINI TESLİM ALMASI

ADANA’NIN İŞGALİNİ MÜTEAKİP ERMENİ OLAYLARINI YARATAN VE YAŞATAN GÜÇLER NELERDİR.

            İşgali müteakip Ermeniler bazı cemiyetler kuruyor ve bu cemiyetler vasıtası ile faaliyete geçiyorlardı. Bu cemiyetlerden birisi Gençlik Dernekleri idi. Çukurova’ya gelen Ermenileri müdahale edecek duruma getirmek, Türkleri Fransız makamlarına jurnallemek ve gençlerini siyasi cemiyetlerle yetiştirmek yönünden gayret sarf ediyorlardı. Sık sık gösteriler düzenliyorlar ve her fırsattan yararlanarak, hülyasını güttükleri Ermenistan krallığının bayrağını çekiyorlardı. Ermeniler fırsatalrdan azami derecede istifade etmek ve Fransızların gözüne girebilmek için Türklere karşı tecavüzlere başlayarak ikinci bir cemiyet olarak da Ermeni İntikam Alayı’nı kurdular.  Bu konuda yazar Ali Saip :

            “Adana’da teşkil edilen Ermeni İntikam Alayı alenen zulüm ve itisaf bayrağını açmış idi. Fakat bu alay kimden intikam alacaktı? Ordu terhis edilmiş, Adana Vilayeti kontrol altına alınmış idi. Fransızlarca bu unvan altında bir alay teşkiline nasıl muvafakat ediyorlardı. Bu intikam alayına lüzum vardı. Fakat onların hedefi yalnız Türk Hükümeti, Türk Hakimiyeti değildi, bizzat Türk hayatına kast idi ve bilhassa onu yaşatmak, onu boğmak onu öldürmek idi” demektedir. Nitekim Ermeni intikam hareketleri Şubat 1919’da korkunç bir artış göstermiştir. Fransızlar bile buna tahammül edememişler ve Ermeni Gönüllüleri’nden bir taburu dağıtarak, 1 Mart 1919’da Port Said’e göndermişlerdi. Ermenilerin vahşiyane hareketleri oldukça hızlı bir şekilde devam etmişti.

 /resimler/2015-6/10/1031416899263.jpgYEŞİLOBA ŞEHİTLİĞİ

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ADANA’DAKİ ERMENİ OLAYLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCESİ NEYDİ?

Fransızlar haksız işgallerden sonra, halka karşı çok fena hareketlerde bulundular ve bunları Fransız üniforması altında Ermenilere yaptırdılar. Bu konuda TBMM gizli oturumunda Mustafa Kemal Paşa şöyle demiştir.

            “….Denebilirki, her ne sebeple olursa bu memlekette Ermenilerle milletimiz arasında bir takım kanlı vekayi cereyan etmiştir. Bu iki milletin birbirine ve bilhassa Ermenilerin milletimize karşı kuvvetli buuz ve adavetleri vardır. Binaenaleyh Ermenileri bize taslit etmek, ahali-i islâmiyeye taslit etmek, bittabi gayet yanlış hareketti. Çünkü, Ermenilerin gayesi bilhassa himaye ve siyanet görüldükten sonra Kilikya’da, Antep’te, Maraş’ta, Urfa’da, her nerede bulurlarsa ahali-i islâmiyeyi imha etmektir. Oralarda bulunan zavallı kardaşlarımız pek acı muamelelere maruz kalmışlardır…”

KÂHYAOĞLU ÇİFTLİĞİNDEKİ ERMENİ KATLİAMININ

ACI, HAZİN VE KISA ÖYKÜSÜ

            11 Haziran 1920 tarihinde ise, içinde kadın ve çocukların da olduğu 150 kadar Türk kendilerine yapılan baskıdan yılarak Toroslar’a doğru yola çıktılar. Ancak henüz Yeşiloba Tren İstasyonu’nu civarına gelmişlerdi ki, önlerine bir grup silahlı Ermeni Çeteleri çevirdi.

            Çeteciler Türk ahaliyi civarda bulunan ve o yıllarda Bezdikyan isimli bir Ermeniye ait olan, şimdi Kâhyaoğlu diye anılan çiftliğe getirdiler. Çiftliğin müştemilatında bulunan bir binanın, bir odasına erkekleri, diğer odasına ise kadın ve çocukları koyarak bıçaklamak vasıtasıyla katliam yaptılar. Bu katliamda 43 erkek, 21 kadın ve sayılarını tam tespit edemediğimiz kadar da çocuk öldü. 4 erkek ve 18 kadın ise sağ kurtulabildi. Bu çiftlik binası, o günlerden beri Yeşiloba Şehitliği olarak anılmaktadır.
 

ERMENİ KATLİAMININ ÖNLENMESİ KONUSUNDA MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCESİ NEYDİ?

            Çukurova’da olan bu hadiseler üzerine M.Kemal Paşa, Bursa’da 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Efendi’ye gönderdiği telgrafta;  “Gelecekteki durumun General Gouraud’ya bildirilmesi ve kumandan Brissot’ya vaziyetin hemen tebliğ edilmesi maksadıyla; Çukurova’da islâm ahalisine karşı yapılan bu hareketler, halkın geleyana gelmesine vesile olmuştur. Bu hadiselere derhal son verilmesi istenilmiş, aksi takdirde meydana gelecek hadiselerden hiçbir mesuliyeti kabul edemeyeceğini” bildirmiştir.

SONUÇ OLARAK : 1915 yılından bu güne ne kadar, uluslar arası arenalarda Ermeniler, daima Türkleri toplu katliamlarla suçlamaktadırlar. Bugün bile, Ermeniler tarafından tarihte daha önce uygulanan haçlı seferlerindeki düşüncelerle, Türkleri dünya siyasi atmosferinde suçlayarak cezalandırılmasını hedeflemektedirler. Halbuki, Türk tarihi incelendiğinde, Türk hükümdarları, komutanları ve Türk Ordusu’nun Subay ve Erleri muharebe meydanlarında ve hatta fethettikleri ülkelerde mücadele ettikleri düşmanlarına karşı daima merhametli hoşgörü sahibi, barışsever, affedici ve asla kin gütmeyen bir tutum ve davranış içinde bulunmuşlardır.

 /resimler/2015-6/10/1032176743820.jpgFATİH SULTAN MEHMET’İN 29 MAYIS 1453’TE İSTANBUL’U FETH EDİŞİ

            Bunun en güzel örneğini, Fatih Sultan Mehmet Han vermiştir. Fatih olarak İstanbul’a girdiği zaman, Bizanslı Rumlar, Ayasofya’da toplanmış başta rahip olmak üzere yerlere kapanmışlardı. Rahip, halktan hakana yalvarıp yakarmalarını istemektedir. O büyük Hükümdar, eliyle halka “kalkınız” diye işaret ettikten sonra ben hepinize söylüyorum ki tebaam sıfatıyla artık ne hayatınız, ne de hürriyetiniz için gazabından korkmayınız.” Der ve herkesin kendi yerlerine dönerek kendi adetlerine ve dinlerine göre serbestçe yaşayabileceğini bildirir.

            Tarih, bir milletin karakterini tanımakta mihenk taşı gibidir. Hangi milleti tanımak istiyorsanız, önce tarihine bakınız.

            Fransız ve Ermenilerin Adana’yı işgalleri sırasında ve işgal süresince atalarımız, birçok işkence ve zulme uğradılar. Ama onlar, bizlere gelecekte daha mutlu onurlu bir yaşam için her şeye severek göğüs gerdiler.

            Ancak, Onların bu Yüce Milletin hiçbir zaman kabul etmedikleri bir gerçek vardı. Bu Yüce İnsanlar, iki şeye İstiklal ve Hürriyetine ve Bayrağına âşıktırlar.

            Bu konuda Yüce Atatürk : “Hürriyet ve İstiklal benim karakterimdir.” Diyordu. Bunun için ulusal Kurutuluşumuzun Parolasını “ Ya İstiklal Ya Ölüm” vecizesi ile tespit etmişti.

            Bu yüce ve soylu millet üç yıllık işgal süresince, göklerde dalgalanmayan Ay Yıldızlı Bayrağını görememe ve daha acısı düşmanlar tarafından yırtılıp atılmasına yüreği daha ne kadar dayanabilirdi ki.

            İşte, bu değerleri bu mutlu ve gurur dolu güzel günlerimizi, bizlere armağan eden Atalarımızı saygı ve hürmetle anarken, bu tarihi gerçekleri dikkate alalım ve asla unutmayalım.

            Adana’mızın 21 Aralık 1918 tarihinde başlayıp, 5 Ocak 1922 tarihinde sona eren kurtuluş mücadelesine katılan şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun!

Kaynakça

 1. Türk-Fransız mücadelesi Yard.Doç.Dr. Süleyman HATİPOĞLU
 2. Tek Adam C.2 Şevket Süreyya AYDEMİR
 3. Bayram Mücadelemiz ve İstiklal Marşı Yaşar ÇAĞBAYIR
 4. Basının İhaneti  Aydın KELEŞOĞLU
 5. Adana Valisi İlhan ATIŞ’ın Valiliği zamanında hazırlanan Yeşiloba Şehitliği Müzesi Broşürü
 6. Hatıralarım Damar ARIKOĞLU
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ (17 Mart 2017 - Cuma)
YENİ ANAYASA KUMPASI (07 Haziran 2016 - Salı)
“ LAİKLİK,ADAM OLMAK DEMEKTİR.” (02 Mayıs 2016 - Pazartesi)
19 Mayıs 1919 SAMSUN VE İLK ADIM (18 Mayıs 2015 - Pazartesi)
Sayfa:
EKONOMİYE BAKIŞ
BAŞYAZI VE GÜNÜN YORUMU Çetin Remzi YÜREGİR
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
Nurettin ÇELMEOĞLU - BİRAZ GÜL BİRAZ DİKEN
FASULYE TORBASI VE KİBRİT KUTUSU
Vahit ŞAHİN
Vahit ŞAHİN
YAŞLANIYORUZ
Cumali KARATAŞ
Cumali KARATAŞ
MESUT MERTCAN YOK ARTIK
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
Yılmaz AYDOĞAN / BÖYLE GİTMEZ!
MUHTAR GUBALAŞ
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
Zeynep Kural-İNCE DOKUNUŞLAR
AKDENİZ AKŞAMLARI
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
Ali MARALCAN- EMEKLİ KURMAY ALBAY
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE VE KAHRAMAN TÜRK ORDUSU İLE EMNİYET MENSUPLARINA KUTLU VE MUTLU OLSUN
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
Hasan GÜNEŞ- İLK ADIM
OKULLAR SORUNLARIYLA BİRLİKTE AÇILIYOR
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet ERDOĞDU
21.12.2015 DEN 23.11.2016 YAZI VE RÖPORTAJLAR-5
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
TURUNCU ADAM - Mahmut REYHANİOĞLU
DR.ERCAN ATALAY VE ASKF
KONUK YAZAR
KONUK YAZAR
DÜŞÜNCENİN BİLİM, SANAT VE GERÇEĞE UYGUNLUĞU-Fikri Akdeniz (*)
Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN
Kuzey Irak´ta Bağımsızlık Oylamasının Devamında Ne Var?
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
Süreyya KÖLE - YANSIMALAR
ÜZÜNTÜYE CEZA
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
Mustafa Gazalcı -"Öğretmenin Not Defterinden"
AYRICALIKLI OLAN KİM?
M. Ziya YERGÖK
M. Ziya YERGÖK
SAHADAN GÖZLEMLER: HAYIR YÖNÜNDE
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
EKONOMİYE HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Prof. Dr. Özer OZANKAYA
TÜM OKULLARI İMAM-HATİPLEŞTİRMEK, ULUSAL EGEMENLİĞİ, YANİ ULUSAL TOPLUMU YIKARAK, ÜMMETLEŞTİRMEK ANLAMINA GELİR!
Zekai BULUÇ
Zekai BULUÇ
M.KEMAL ATATÜRK : HATTI MÜDAFA YOKTUR SATHI MÜDAFA VARDIR , O SATIH TÜM VATANDIR !
İlhan ALPER
İlhan ALPER
MERTCAN´IN ARDINDAN
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ,
‘Öğrenciler Neden Üniversite Tercih Yapmak İstemiyor?´
OKUR KÖŞESİ
OKUR KÖŞESİ
BAYRAM MI GELMİŞ?
TANSEL ÇÖLAŞAN
TANSEL ÇÖLAŞAN
Sevgili dostlar merhaba,
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
AHMET KAYTANCI-GÖKÇEBEL
ZELİHA VE ÇOCUKLARI
Av.Cemil DENLİ
Av.Cemil DENLİ
ARMAGEDDON
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
Can UĞURATEŞ-Sırası Geldikçe
İNANÇ, ÖĞRETİLER, ÖRGÜTLENME VE ŞİDDET (1)
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Düşler Düşünceler-Tekgül Arı
Okur Hareketi
Hüseyin ÖZBEK
Hüseyin ÖZBEK
İNTİHAR BELGESİNİ YIRTAN MECLİSTEN ARDINDA İNTİHAR MEKTUBU BIRAKAN MECLİSE
Celal Topkan
Celal Topkan
FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE BİR ALDATMACA AMAÇ FARKLI
Saniye Akay Demirel
Saniye Akay Demirel
´Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın.´
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Mahmut TEBERİK- AYRAÇ
Ben, Sen, O. Biz, Siz, Onlar
Cihat OVALI-SPOR YORUM
Cihat OVALI-SPOR YORUM
Tarihe Sığmayan Bir Destan
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
Ahmet DOKUZOĞLU-NE DEMİŞTİK?
AĞA VE EŞKİYA
Cezmi DOĞANER
Cezmi DOĞANER
AB DE TARTIŞMA
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
Tufan ALPAT-EMEKLİ HAKİM
MEVSİMLER DEĞİŞİRKEN
Ahmet YAHŞİ
Ahmet YAHŞİ
ADANASPOR EVİNDE YİĞİT
Birgül Ayman GÜLER
Birgül Ayman GÜLER
AKP´NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDA ELE ALINIRKEN, “REJİM DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR” ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
GÖKTEN GELEN-BASRİ GÖK
ÇOCUK GELİNLER
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
AZ ve ÖZ A.AKDAMAR
BİRİ ANLATSA!...
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bugün
23 °C
Çarşamba
22 °C
Perşembe
23 °C
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
ÜÇ NOKTA SATIRBAŞI

/resimler/2016-2/23/1416139429844.jpg

ADANA`DA NÖBETÇİ ECZANELER

/resimler/2015-5/28/1255038362873.jpg

ADANA İLİ ÖNEMLİ TELEFONLAR

/resimler/2016-3/22/1515302901917.jpg

HAFTANIN PANAROMASI

/resimler/2017-9/12/1534392589681.jpg